GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY,

kteří využívají nebo mají zájem využít služby společnosti FOX Projekt s.r.o.

(dále jen „Poučení“)

Poučení o zpracování osobních údajů je dostupné na http://www.foxprojekt.cz/cs/gdpr/a-37/

Společnost FOX Projekt s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s objednávkou našich služeb.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FOX Projekt s.r.o., se sídlem Teslova 1129/2b, Ostrava Přívoz, 702 00, IČO: 02610582 (také jen „FOX Projekt“), telefon: 602 103 303, e-mail: foxprojekt@foxprojekt.cz, webová stránka: https://www.foxprojekt.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle Nařízení je FOX Projekt s.r.o. od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou: Lukáš Školoud, 602 103 303, foxprojekt@foxprojekt.cz

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FOX Projekt s.r.o. zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem prostřednictvím Kontaktního formuláře na internetových stránkách nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně… Zpracovávané osobní údaje zahrnují:

Osobní údaje běžné:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Osobní údaje citlivé, zvláštní kategorie: Žádné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění služeb FOX Projekt s.r.o..

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci požadavků Zákazníka a předání informací příslušnému zaměstnanci.

2) pro vnitřní komunikaci se Zákazníkem (např. zasílání novinek, upozornění, poděkování a jiných zpráv a vystavení faktur – daňových dokladů),

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který pro FOX Projekt s.r.o. udělil Zákazník.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zákazníků, a to zejména v souvislosti s vyplněním Kontaktního formuláře na www.foxprojekt.cz nebo na základě telefonické komunikace.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu (foxprojekt@foxprojekt.cz)  nebo telefonicky na čísle 602 103 303.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo FOX Projekt s.r.o., a to v písemné nebo elektronické formě. Osobní údaje mohou pro FOX Projekt s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro FOX Projekt s.r.o., se kterými FOX Projekt s.r.o. bude nebo již spolupracuje.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, kdy Zákazník využívá služby FOX Projekt s.r.o.. Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu využívání služeb FOX Projekt s.r.o.. Jakmile Zákazník přestane využívat služeb FOX Projekt s.r.o., budou jeho údaje po jednom roce vymazány.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám - subjektům údajů (Zákazníkům), jejichž osobní údaje FOX Projekt s.r.o. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona:

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu FOX Projekt s.r.o. povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona:

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od FOX Projekt s.r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat FOX Projekt s.r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u FOX Projekt s.r.o.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u FOX Projekt s.r.o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů FOX Projekt s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků FOX Projekt s.r.o.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od FOX Projekt s.r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Lukáš Školoud / 602103303/ foxprojekt@foxprojekt.cz

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S MERCATOR.CZ:

Gabriela Micenková – účetnictví

Arsy line s.r.o. – emaily, project management system

Microsoft – databáze

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít